SPC

Péče o děti s autismem je pro rodiče velmi náročná, proto u nás tyto děti navštěvují individuální nácviky sociálních a komunikačních dovedností za využití metody O.T.A..

V rámci této aktivity se snažíme podpořit jak děti s PAS, tak i jejich rodiče tím, že jim pomáháme nastavit režimová opatření pro jejich dítě v domácím prostředí. Péče o děti s PAS v oblasti školství v rámci Jihočeského kraje spadá do kompetence školského poradenského zařízení Speciálně pedagogického centra (SPC) , které sídlí ve Štítného ul. 3 v Českých Budějovicích.

SPC zajišťuje nastavení podpůrných opatření, zaštiťuje metodické vedení školy, komunikaci s řediteli škol, učiteli a asistenty pedagoga. Krajskou koordinátorkou v péči o osoby s PAS v oblasti školství je paní Mgr. Jana Písková, se kterou úzce spolupracujeme.  

Komplexní spolupráce a dodržování jednotných postupů v komunikaci a v přístupu přináší u dítěte s PAS pozitivní úspěchy ve všech oblastech jeho života, čímž dochází k eliminaci sociálního vyloučení a izolaci celé rodiny.