Aktivity

Sociálně terapeutická výtvarná dílna

Odborný pracovník: Bc. Kamila Wedlová

Cílem terapeutické keramické dílny je rozvoj tvořivosti, smyslového vnímání, myšlení, jemné motoriky, koncentrace a také představivosti. Výtvarná činnost přináší uživatelům radost, smyslový zážitek, podporuje jejich samostatnost a tvořivost. Při skupinové aktivitě nebo práci s asistentem se u uživatele rozvíjí spolupráce a komunikace.

 

Logopedie

Odborný pracovník: Mgr. Radka Lacinová

Vývoj dítěte s autismem je velmi nerovnoměrný a u každého individuálníRozvíjení jednotlivých schopností a dovedností dítěte s autismem je třeba cvičit celkově nikoli izolovaně. Vždy je potřeba vycházet z toho, co dítě umí nejlépe.

Sociálně terapeutická keramická dílna

Odborný pracovník: Bc. Kamila Wedlová

Cílem terapeutické keramické dílny je rozvoj smyslového vnímání, zručnosti, myšlení, koncentrace a pracovních dovedností. Práce s hlínou přináší uživatelům radost, pocit určité kontroly a jistoty, hnětením hlíny stimulují prsty, dlaně, uvolňují napětí, zlepšují soustředění, motoriku, překonávají ostych. Při skupinové aktivitě nebo práci s asistentem se u uživatele rozvíjí spolupráce a komunikace.

Muzikoterapie

Mnoho dětí s autismem dokáže lépe vnímat rytmus a melodii, než mluvené slovo.  Děti se tak dokáží snáze uvolnit, komunikovat s okolím, navázat při aktivitě kontakt s ostatními. U některých dětí je při této aktivitě využíván vizuální doprovod - malované písničky, tématické obrázky. Během muzikoterapie se děti zapojují do činnosti zpěvem, hrou s tělem nebo na různé hudební a perkusní nástroje.

Montessori

Montessori metoda je založena na principu svobodné volby smysluplné činnosti a umožňuje každému dítěti vyvíjet se dle jeho vlastního individuálního tempa, což je pro rozvoj dítěte s autismem zásadní. Pro děti s autismem je velmi důležité připravené prostředí. Pro rozvoj těchto dětí využíváme v Auticentru místnost, která je uzpůsobena pro práci s Montessori pomůckami, a v níž dítě dle svých potřeb pracuje individuálně nebo v malé skupince dětí.

Feuersteinovo instrumentální obohacování

Tato metoda rozvíjí celou strukturu mentálních funkcí, zejména řeč, představivost, pozornost, soustředěnost, paměť, zrak, hmat, logické uvažování, komunikace, emoce, empatie, smyslové vnímání, schopnost učit se a nalézt chybu.

Zaměření pozornosti na tři zdroje učení:

  • osahat rukama 
  • nakreslit
  • vyhledat tvar

Témata této metody jsou:

Uspořádání bodů:

Strukturované učení

S dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) pracujeme v Auticentru individuálně na základě jejich poznání a rozhovorů s rodiči. Při práci s dětmi s PAS využíváme metodiky strukturovaného učení, která zohledňuje jak osobnostní, tak charakterové zvláštnosti dítěte, jeho mentální úroveň i širokou škálu PAS, směřuje k odstranění deficitů, které jsou způsobeny poruchou autistického spektra (PAS) a rozvíjení zejména silných stránek dítěte. 

Stránky