Raná péče

Poskytovatel: Auticentrum, o. p. s.

Adresa: Plzeňská 2219/44, České Budějovice, PSČ 370 04

Název služby: Raná péče Auticentrum, o. p. s. (dále jen „služba“)

Kontakt: mob.: 606 046 118, www.auticentrum.cz, info@auticentrum.cz

Raná péče je poskytována formou odborné pomoci rodinám a dětem raného a předškolního věku, jejichž vývoj je ohrožen poruchou autistického spektra. Služba zohledňuje vývoj dítěte a jeho individuální specifické potřeby, zlepšuje kvalitu života dítěte a jeho rodiny a zabraňuje prohlubování nepříznivé sociální situace rodiny.

Cílová skupina
Služba je určena rodinám, příp. dalším pečujícím osobám, dětí do 7 let věku s diagnostikovanou poruchou autistického spektra nebo s podezřením na tuto poruchu (dále jen "autismus" nebo "PAS").
Dále je určena dětem do 7 let věku s diagnostikovanou poruchou autistického spektra nebo s podezřením na tuto poruchu.

Cíle služby rané péče

 • snížení negativního vlivu postižení nebo ohrožení na rodinu dítěte a jeho vývoj,
 • zvýšení vývojové úrovně dítěte a dosažení maximálního rozvoje jeho schopností a dovedností,
 • přenesení (generalizace) dovedností dítěte do domácího prostředí, do školských zařízení apod., tj. posílení jeho sociálních kompetencí,
 • posílení kompetencí rodiny a snížení její závislosti na sociální službě,
 • vytvoření optimálních podmínek pro sociální integraci rodiny a dítěte,
 • informování široké veřejnosti a odborníků o problematice autismu,
 • rozvíjení multidisciplinární spolupráce odborníků a institucí.

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní

Provoz služby

Ambulantní forma:

Pondělí    7:30 – 12:00
Úterý       7:30 – 12:00

Terénní forma:
Pondělí  7:30 – 16:00
Úterý      7:30 – 16:00
Středa    7:30 – 16:00
Čtvrtek   7:30 – 16:00
Pátek     7:30 – 16:00

Služba je poskytována v pracovních dnech. Čas poskytování služby lze upravit podle potřeb klienta a časových možností pracovníka.

Působnost služby
Oblast působnosti terénní formy rané péče je Jihočeský kraj.

Popis realizace služby

Informovanost

Zájemce o službu či její klient (dále jen „klient“) je o poskytované službě informován prostřednictvím registru poskytovatelů sociálních služeb, webových stránek organizace, informačních letáků, pracovníky Auticentrum, o.p.s., na základě doporučení pracovníků jiných organizací poskytujících sociální, poradenské nebo vzdělávací služby, příp. odborníků z řad lékařů, zejm. praktických lékařů pro děti a dorost, speciálních pedagogů, psychologů, psychiatrů a dalších.

Jednání s klientem a uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby 

Rodiče nebo zákonní zástupci klienta si telefonicky, prostřednictvím e-mailu, osobně nebo zasláním formuláře Žádost o službu (na webu organizace) domluví  s pracovníkem, jehož kontakt je uveden na webu organizace u služby Rané péče, konkrétní termín a místo schůzky. S rodinou, která chce službu využívat poprvé, proběhne nejprve úvodní konzultace se sociálním pracovníkem, na níž jsou zjišťovány potřeby rodiny a dítěte, a na níž klient získá potřebné informace a obdrží informační materiály ke službě. Pokud se rodina rozhodne využívat služby, dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby ve smyslu ust. § 90 zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v níž jsou stanoveny podmínky poskytování služby. 

Průběh služby a Individuální plán podpory

V počátku poskytování služby je klientovi určen poradce rané péče (klíčový pracovník). V průběhu služby vytváří klíčový pracovník, příp. ve spolupráci s dalšími pracovníky, s rodinou a klientem Individuální plán podpory, který je pravidelně vyhodnocován a je založen k nahlédnutí v dokumentaci klienta. Při stanovení průběhu a cílů služby v Individuálním plánu podpory se vychází z potřeb klienta a jeho rodiny, přání zákonných zástupců, doporučení lékařů a odborníků, principem poskytované služby je týmová spolupráce a maximální osobní odpovědnost každého pracovníka za svůj úsek činnosti. V rámci služby probíhají, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění, následující základní činnosti:

 • základní sociální poradenství,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Při výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a sociálně terapeutických činnostech s klientem jsou zohledňovány jak jeho osobnostní, tak charakterové rysy, jeho mentální úroveň i široká škála PAS. Klíčový pracovník směřuje kodstranění deficitů, které jsou způsobeny PAS a rozvíjí zejména klientovi silné stránky. Cílem je rozvoj specifických dovedností klienta, přičemž zásadní je zaměření se na zónu nejbližšího vývoje dítěte. Podle úrovně vývoje klienta se poradce zaměřuje na rozvoj pracovního chování, komunikace, porozumění sociálním situacím, nácvik hry a imitace, dále na práci s úzkostí a na minimalizaci problémového chování. Poradce usiluje o posílení zdravého sebevědomí a upevnění žádoucího chování osoby s autismem a rozvoj kompetencí rodiče jako vychovatele dítěte, který rozumí výchovným postupům a principům jejich nastavování. Rodiče nebo zákonní zástupci získávají od poradce zpětnou vazbu, jak s vlastním dítětem s autismem pracovat, komunikovat a
rozvíjet ho nejen v domácím, ale i jiném prostředí. Cílem  je proces generalizace – přenesení naučených dovedností do různých (nových) prostředí (školka, škola, apod. V rámci vzdělávacích aktivit jsou pro rodiče
pořádány semináře a workshopy, zprostředkovány vzdělávací akce jiných organizací, předávány informace o pobytových táborech pro rodiny s dětmi.

V průběhu služby jsou pracovníky rané péče rodičům předávány informace a kontakty na další odborníky, lékaře, zařízení, s nimiž mají rodiče dobré zkušenosti v přístupu k osobám s autismem a organizace, které pořádají aktivity pro děti s autismem. V rámci služby je organizováno setkávání rodin, při nichž mají rodiče prostor pro vzájemné sdílení svých zkušeností.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí je rodičům v rámci rané péče poskytována formou podpory při jednání na úřadech, ve vzdělávacích zařízeních, poradenských zařízeních a zařízeních sociálních služeb. 

V rámci ambulantní služby přizpůsobujeme klientům s autismem prostředí v Auticentrum, o.p.s. tak, aby se v něm dokázali orientovat (využíváme nástěnný denní režim, prostředí je strukturováno pomocí obrázků a fotografií, aby klienti získali pocit jistoty).

Metody práce s klientem

Při práci s klientem a rodinou je upřednostňován individuální přístup, přihlíží se k potřebám rodiny a k vývojovému stupni klienta a typu PAS.
V rámci služby jsou využívání základní metody používané pro osoby s autismem nebo jsou kombinovány prvky těchto metod:
rozhovor

 • TEACH program - strukturované učení, vizualizace
 • PECS – výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS)
 • metoda Open Therapy of Autism (O. T. A.): terapie batolat, terapie dítěte nad 3 roky
 • aplikovaná behaviorální terapie (ABA)
 • videotrénink interakcí
 • videomodeling
 • augmentativní a alternativní komunikace (AAK)
 • práce s rodinou

Formy poskytované podpory

Poradce rané péče poskytuje klientovi podporu a pomoc zejména těmito činnostmi:

 • aktivní naslouchání a provázení,
 • rozhovor, konzultace osobní, telefonické, emailové,
 • podpora rodičovských kompetencí a interakcí s dítětem, formulování praktických rad pro rozvoj
 • komunikace, sebeobsluhy, práce a hry s dítětem,
 • konzultace vývoje dítěte, hledání možností aktivizace,
 • doporučení a zapůjčení vhodných pomůcek, hraček a odborné literatury,
 • informování o nabídkách vhodných terapií pro děti s autismem, službách jiných zařízení a odborníků, příp. zprostředkování kontaktu s nimi,
 • zprostředkování kontaktů s dalšími rodinami,
 • informování o nárocích na sociální pomoc,
 • pomoc při zařazení dítěte do předškolního a školního zařízení, vyhledání návazné služby.

Poradce si může ke konzultaci (terénní, ambulantní) přizvat další odborníky jako psychologa, logopeda, terapeuta, speciálního pedagoga, výživového poradce, asistenta pedagoga a jin.

O poskytované službě je vedena dokumentace klienta, do níž se zakládají záznamy z konzultací. Veškeré informace jsou důvěrné a nelze je poskytovat dalším osobám bez souhlasu klienta.

Důvody pro odmítnutí zájemce o službu:

 1. Poskytovatel sociální služby neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá nebo potřebuje.
 2. Poskytovatel sociální služby nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá nebo potřebuje.
 3. Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.
 4. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Způsob vyřizování stížností

Každý klient, příp. jeho rodiče nebo zákonní zástupci jsou informováni o právu podat stížnost při podpisu Smlouvy, která obsahuje informace, jakým způsobem je možné stížnost podat.

Termín vyřízení stížnosti je 30 dnů od jejího přijetí, přičemž v případě složitých stížností, kdy nelze podání ve stanovené lhůtě vyřídit, může být s vědomím žadatele, tato lhůta prodloužena na 60 dnů.

Stížnosti se archivují v Knize stížností dle archivačního a skartačního řádu.

Finanční spoluúčast klienta na službě

Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. poskytována bezplatně.

Fakultativní služby

 • Půjčovna pomůcek je rodičům, příp. dalším pečujícím osobám, k dispozici v sídle poskytovatele služby. Pomůcky lze vybrat ze seznamu pomůcek, který má u sebe poradce a zapůjčit si je pro využívání v domácím prostředí. Poradce přiveze vybrané pomůcky s sebou do rodiny nebo je lze vyzvednout v sídle poskytovatele.
 • Půjčovna odborné literatury je rodičům, příp. dalším pečujícím osobám, k dispozici v sídle poskytovatele služby. Odbornou literaturu lze vybrat ze seznamu knih, který je k dispozici u poradce a zapůjčit si je pro využívání v domácím prostředí. Poradce přiveze vybrané knihy s sebou do rodiny nebo je lze vyzvednout v sídle poskytovatele.
 • Nácvik hry a kooperace ve dvojicích (metoda O. T. A.).

Cena za fakultativní služby jsou uvedeny v ceníku, který je uveřejněn na internetových stránkách poskytovatele.

Technické a materiální zabezpečení služby

Ambulantní forma služby je poskytována v místě poskytovatele služby, tj. na adrese Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice. V areálu se nachází zahrada, dětské hřiště a asfaltová plocha, celý areál je oplocený.
Parkování je možné mimo areál. 

Prostory služby:

 • vstupní chodba se šatními věšáky a lavicemi a centrální chodba se strukturovaným rozvrhem aktivit pro každého klienta,
 • 1 místnost pro rodiče (čekárna),
 • 2 místnosti pro konzultace, nácviky, aktivity (1 z těchto místností je využívána pro ranou péči pouze ve dnech po – út v čase od 8:00 – 12:00 h),
 • 1 kancelář administrativy,
 • sklad pomůcek,
 • WC

Pro lepší orientaci klienta jsou všechny místnosti vizuálně označeny na dveřích. Do dalších místností, v nichž v době poskytování rané péče ambulantní formou probíhá jiná sociální služba, klienti nevstupují. Jedná se o
tyto prostory: výtvarnou a keramickou dílnu, pracovní dílnu, místnost pro muzikohrátky, harmonizační lůžko a logopedii, smyslovou relaxační místnost, zbývající 2 kanceláře administrativy, WC a koupelnu se sprchovým
koutem, kuchyňku s jídelnou, copy centrum, sklad.

Terénní forma služby je poskytována v přirozeném prostředí klienta a ve školských či jiných zařízeních, která klienti navštěvují.

Vybavení

Speciální pomůcky, odborná literatura, pohovka, stolek, TV, DVD, knihovna, hračky, stoly, skříně, PC technika, připojení k internetu, sociální zázemí, 2 služební osobní automobily.

Každý pracovník má k dispozici telefon a emailovou adresu pro komunikaci s klientem (kontakty uvedeny na webu poskytovatele)

Služba raná péče je poskytována od 1. 9. 2019.