Sociálně aktivizační služby Auticentra

Poskytovatel: Auticentrum, o.p.s.

Adresa: Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice

Název služby: Sociálně aktivizační služby Auticentra (dále jen „služba“)

Kontakt: Jitka Svátková, organizační pracovník, mob. 606 046 118

Sociálně aktivizační služba usiluje o předcházení sociální izolace lidí s poruchou autistického spektra rozvíjením sociálních kontaktů s vrstevníky a poskytuje sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností uživatele.

Cílová skupina

Služba je určena lidem s poruchou autistického spektra a jinou pervazivní vývojovou poruchou (dále jen "autismus" nebo "PAS") ve věku 1 rok – 45 let.

Cíle služby

 • zajistit uživatelům individuální podporu a vytvořit jim náplň volného času za pomoci strukturování prostředí, času a vhodných aktivit,
 • naplnit základní potřeby osob s autismem,
 • usilovat komplexně o všestranný rozvoj osob s autismem a podpořit tak jejich samostatnost,
 • přispět k informování široké veřejnosti a odborníků o problematice autismu,
 • rozvíjet multidisciplinární spolupráci odborníků a institucí.

Forma poskytování služby

Ambulantní

Provoz služby

Pondělí          7:30 – 18:30

Úterý              7:30 – 18:30

Středa            7:30 – 18:30

Čtvrtek           7:30 – 18:30

Pátek             7:30 – 16:00

Popis realizace služby

Informovanost

Zájemce o službu či její uživatel (dále jen „uživatel“) je o poskytované službě informován prostřednictvím registru poskytovatelů sociálních služeb, webových stránek organizace, informačních letáků, na základě doporučení pracovníků jiných organizací poskytujících sociální služby, příp. odborníků z řad lékařů, speciálních pedagogů, psychologů, psychiatrů a dalších.

Jednání s uživatelem a uzavření smlouvy

Uživatel si telefonicky či prostřednictvím emailu domluví s organizačním pracovníkem, jehož kontakt je uveden na webu organizace, konkrétní čas schůzky. S uživatelem, který chce službu využívat poprvé, proběhne nejprve úvodní konzultace se sociálním pracovníkem, kde uživatel získá potřebné informace ke konkrétní službě, resp. aktivitě, příp. obdrží materiály, které se služby týkají. Pokud se uživatel rozhodne využívat služby, je s ním uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby ve smyslu ust. § 90 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v níž jsou stanoveny podmínky poskytování služby. V případě, kdy je uživatel nezletilý se podmínky poskytování služby projednávají společně s jeho zákonnými zástupci.

V rámci služby probíhají dle sjednané zakázky jednotlivé aktivity, např. nácviky sociálních dovedností, muzikoterapie, práce s iPadem a další. Sociální pracovník provádí v rámci služby speciálně pedagogické vyšetření za účelem sestavení individuálního plánu, podle nějž jsou dále rozvíjeny dovednosti uživatele. V průběhu služby se hodnotí plnění zakázky s uživatelem a jeho zákonnými zástupci, případně se upravuje individuální plán a navrhují se další možná řešení práce s uživatelem. V průběhu služby vypracovávají pracovníci o práci s uživatelem podrobné zprávy, s nimiž je uživatel seznamován na konzultacích, a které jsou založeny k nahlédnutí v dokumentaci uživatele.

Metody práce s uživatelem

Při jednotlivých činnostech v rámci kapacity poskytované služby je vždy zajištěn individuální přístup k jednotlivcům, jejich potřebám a typu PAS. Pracovní skupiny uživatelů jsou tvořeny pro každý typ PAS zvlášť a je zajištěn program odpovídající typu PAS. Činnosti jsou realizovány individuálně nebo skupinově.

Naši pracovníci jsou proškoleni v terapeutické metodě O.T.A. (www.cta.cz) a pracují s ní v rámci aktivizačních činností. Dále pracovníci pracují s uživateli pomocí strukturovaného učení (program TEACCH), vizualizace, alternativní a augmentativní komunikace a vhodné motivace.

Jednotlivé činnosti v rámci služby

 1. sociálně aktivizační činnosti (zájmové, vzdělávací, volnočasové aktivity a socioterapeutické činnosti):

Nácviky sociálních a komunikačních dovedností za využití metody O.T.A. - terapie je podle úrovně dítěte zaměřena na práci s úzkostí a minimalizaci problémového chování, komunikaci, nácvik hry, imitace, pracovního chování a soustředěné pozornosti. Podstatou práce je pochopení vztahu “příčina – následek”, dále pozitivní zpevňování a kladné sebepojetí dítěte (zážitkové deníky, videonahrávky).

 • u uživatelů předškolního věku a mladších dětí (7-10 let) je nácvik zaměřen na rozvoj dovednosti sdílet hru, rozvíjet ji, spolupracovat s druhým, na rozvoj dovedností nutných ke kooperaci (střídání, čekání). Celý nácvik probíhá s využitím základních verbálních i neverbálních komunikačních vzorců, kdy je kladen důraz na zpětnou vazbu (oční kontakt, sdílená pozornost),
 • u uživatelů - starších dětí (11-15 let) je nácvik zaměřen na rozvoj verbální komunikace, neverbální komunikace (oční kontakt), představivosti, důraz je kladen na posilování zdravého sebevědomí a snižování úzkosti z komunikace s vrstevníky či dospělými lidmi. Nácviky probíhají jak v prostorách Auticentra, tak v reálném prostředí a je při nich zpevňováno žádoucí chování, uživateli je poskytována okamžitá zpětná vazba a je pracovníkem oceňován za konkrétní jednání, za to co udělá správně. Uživatel si nejprve přímo v Auticentru vyzkouší tzv. „nanečisto“ jednotlivé běžné denní situace (nákup, objednání si např. kávy v kavárně, návštěva pošty, kontakt s vrstevníky apod.) a poté si získané dovednosti vyzkouší pod dohledem zkušeného terapeuta či asistenta přímo v praxi. Cílem je zlepšení komunikace a socializace uživatele. Cílem aktivity je  postupné osamostatnění uživatele, navázání kontaktu s vrstevníky a začlenění do „běžné společnosti“. Blíže k metodě O.T.A. viz http://www.cta.cz/terapie-o/terapie-o-t-a/
 • Práce s iPadem – individuální aktivita, uživatel rozvíjí své dovednosti pomocí edukačních, komunikačních a "sociálních" aplikacím, aplikace rozvíjí řeč a slovní zásobu, sluchové vnímání, grafomotoriku, předmatematické představy, čtení, kognitivní rozvoj, motivaci.
 • Strukturované učení a alternativní komunikace – individuální aktivita, efektivně rozvíjí dovednosti osoby s PAS pomocí vizuálních pomůcek, poskytuje vysokou míru předvídatelnosti a dává osobám s PAS jistotu a řád, zlepšuje orientaci uživatele v prostoru, čase a činnostech, které má vykonávat.
 • Muzikoterapie – individuální, skupinová aktivita, u uživatele dochází k rozvoji vnímání rytmu a melodie, rozvoji komunikace, navazování vztahů s okolím (ostatními uživateli, muzikoterapeutem), muzikoterapeutka využívá při aktivitě vizuální doprovod (malované písničky, tematické obrázky, komunikační karty), zapojuje uživatele do činnosti zpěvem, hrou s tělem, hrou na různé hudební nástroje, perkusy, využívá relaxačních technik. Cílem je vytvořit podnětné prostředí pro koncentraci a vnímání dětí s autismem, odstranit vnitřní napětí, navodit příjemnou atmosféru a uvolnění uživatele. 
 • Terapie na harmonizačním lůžku – individuální aktivita, rezonanční terapie, u uživatele dochází k celkovému zklidnění, zmírnění fyzických projevů autismu, snížení napětí, uvolnění, relaxace, nebo naopak navázání očního kontaktu s terapeutem, příp. s rodičem či asistentem, navázání verbální či neverbální komunikace.
 • Sociálně terapeutická výtvarná a keramická dílna – individuální, skupinová aktivita, práce s uživatelem je zaměřena především na rozvoj tvořivosti. Důležitou součástí aktivity je nácvik jednoduchých grafomotorických cviků. Práce s hlínou a jinými materiály rozvíjí u uživatele zejména jemnou motoriku a koncentraci, uživatel se učí hlínu zpracovat, vyválet z ní placku, vykrojit požadovaný tvar.
 • Logopedie – individuální aktivita, při rozvoji řeči a komunikace je důležitý komplexní přístup k odstranění deficitu v komunikaci osoby s PAS, logoped se zabývá nejen narušenou komunikační schopností, ale usiluje také o rozvoj sociální interakce mezi ním a osobou s PAS, v rámci komplexního přístupu logopeda je u uživatele rozvíjena hrubá a jemná motorika, zrakové a sluchové vnímání, paměť a pozornost, myšlení, orientace v čase a prostoru.
 • Sociálně terapeutická pracovní dílna – individuální, skupinová aktivita, uživatel se učí pracovat s různými materiály, opracovávat dřevo, pracovat na ponku.
 • Pohybové aktivity – individuální, skupinová aktivita, podle zájmu uživatelů a složení skupiny uživatelů je realizován plavecký kurz, pobyt venku – pohyb na speciální tříkolce, sportovní aktivity.
 • Relaxace – individuální, skupinová aktivita, probíhá pod vedením aktivizační pracovnice, uživatelé mohou poslouchat svou oblíbenou hudbu, sledovat DVD, využít relaxačních pomůcek (smyslové vjemy, koncentrace, uvolnění), aktivita probíhá ve speciální místnosti.
 • Pobyt v herně – pro mnohé uživatele je náročné pobývat v místnosti s více lidmi, proto v rámci služby trénujeme i pobyt v herně, který probíhá pod vedením aktivizační pracovnice. Program v herně je zaměřený na sociální interakce uživatele, zapojení do kolektivu.
 1. individuální konzultace
 • konzultace jsou nepravidelné a odvíjí se od potřeb uživatele, mohou mít formu osobního setkání, nebo mohou být telefonické, terénní nebo ambulantní. Individuální konzultace probíhají po domluvě se sociálním pracovníkem. Pokud se konzultace týká konkrétní aktivity, je při ní přítomen rovněž pracovník, který s uživatelem pracuje.
 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity
 • sociální pracovník doporučí uživateli služby vhodné organizace či jiné poskytovatele sociálních služeb za účelem naplnění zájmových, volnočasových či vzdělávacích potřeb uživatele.
 • sociální pracovník poskytuje uživateli konzultace týkající se dalšího vzdělávání, a to ve spolupráci s příslušným speciálně pedagogickým centrem. 
 • v rámci služby probíhají podle sjednané zakázky nácviky sociálních dovedností zaměřené na kontakt s okolním prostředím dle přání uživatele (např. nácvik nakupování, komunikace a orientace v restauraci, návštěvy kulturních akcí apod.).
 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů
 • základní sociální poradenství

Finanční spoluúčast uživatele na službě

Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. poskytována bezplatně, při některých aktivitách si uživatelé mohou přispívat na materiál, příp. zakoupení speciálních pomůcek.

Fakultativní služby v rámci této služby

 • dohled nad uživatelem

Cena fakultativní služby se řídí platným ceníkem organizace, který je zveřejněný na www.auticentrum.cz

Technické a materiální zabezpečení služby

Služba je poskytována na adrese Plzeňská 44, Č. Budějovice. Kolem areálu se nachází zahrada a asfaltová plocha, celý areál je oplocen. Parkování je mimo areál.

V objektu služby se nachází:

 • vstupní chodba se šatními věšáky a lavicemi,
 • centrální chodba se strukturovaným rozvrhem aktivit pro každého uživatele,
 • místnost pro sociálně terapeutickou výtvarnou a keramickou dílnu – pracovní stůl, židle, regál s pomůckami,
 • místnost pro práci s iPadem – pracovní stůl, židle, skříň s pomůckami,
 • místnost pro nácviky sociálních dovedností – pracovní stůl, židle, prostor na zemi, skříň s pomůckami,
 • místnost pro muzikoterapii a terapii na harmonizačním lůžku – skříň a regály s pomůckami, židličky, prostor na zemi, harmonizační lůžko,
 • místnost pro terapeutickou pracovní dílnu – ponky, regály s nářadím,
 • místnost pro logopedii – pracovní stůl, židle, regál s pomůckami,
 • místnost pro relaxaci – sedačka, relaxační vaky, regál s relaxačními pomůckami,
 • místnost pro volnou hru, sledování televize, setkávání s vrstevníky – sedačka, stůl, TV, bazén s míčky, maják s klouzačkou, regály s hračkami, knížkami, puzzle a jin., koberečky na hraní,
 • místnost pro rodiče a sourozence – lavice, židle, stůl, knihovna s odbornou literaturou, regály s hračkami, TV,
 • kancelář pro administrativní pracovníky
 • kuchyně s jídelnou – kuchyňská linka, stůl, židle, lednička,
 • sklad pomůcek a výrobních prostředků na pomůcky
 • sklad materiálu, provozních potřeb
 • samostatné toalety pro uživatele a personál, koupelna

Pro lepší orientaci uživatele jsou všechny místnosti vizuálně označeny na dveřích (fotka místnosti, fotka pracovníka, obrázek činnosti, která v místnosti probíhá).

Uživatelé mohou v rámci služby využívat zahradu a asfaltovou plochu v areálu.