Odlehčovací pobyty Auticentrum

Poskytovatel: Auticentrum, o.p.s.

Adresa: Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice

Název služby: Odlehčovací pobyty Auticentrum (dále jen „služba“)

Kontakt:  Bc. Klára Paukovičová, koordinátor odlehčovacích pobytů, mob. 775 566 081

Odlehčovací pobyty mají za cíl umožnit rodinám a jednotlivcům pečujícím o osobu s poruchou autistického spektra (dále jen „autismus“ nebo „PAS“) nezbytný odpočinek a čas k řešení osobních záležitostí v podobě dočasného převzetí péče o uživatele do akceptujícího a bezpečného prostředí

Cílová skupina

Služba je určena lidem s autismem a jejich rodinám, příp. dalším pečujícím osobám. Službu poskytujeme lidem s PAS ve věku 5 – 45 let

Forma poskytování služby

Pobytová

Provoz služby

Služba je poskytována první a třetí víkend v měsíci, vždy od pátku 19:00 hod. do neděle 19:00 hod.

Pro rok 2019 platí následující termíny:

4. 1. - 6. 1. 2019; 18. 1. - 20. 1. 2019

1. 2. - 3. 2. 2019; 15. 2. - 16. 2. 2019

1. 3. - 3. 3. 2019; 15. 3. - 16. 3. 2019;

5. 4. - 7. 4. 2019; 19. 4. - 21. 4. 2019

3. 5. - 5. 5. 2019; 17. 5. - 19. 5. 2019

7. 6. - 9. 6. 2019; 21. 6. - 23. 6. 2019

5. 7. - 7. 7. 2019; 19. 7. - 21. 7. 2019

2. 8. - 4. 8. 2019; 16. 8. - 18. 8. 2019

6. 9. - 8. 9. 2019; 20. 9. - 22. 9. 2019

4. 10. - 6. 10. 2019; 18. 10. - 20. 10. 2019

1. 11. - 3. 11. 2019; 15. 11. - 17. 11. 2019

6. 12. - 8. 12. 2019; 20. 12. - 22. 12. 2019

Popis realizace služby

Informovanost

Zájemce o službu či její uživatel je o poskytované službě informován prostřednictvím registru poskytovatelů sociálních služeb, webových stránek organizace, emailů adresovaných současným uživatelům služeb Auticentra, informačních letáků, na základě doporučení pracovníků jiných organizací poskytujících sociální služby, příp. odborníků z řad lékařů, speciálních pedagogů, psychologů, psychiatrů a dalších.

Vstup uživatele do služby

Uživatel si telefonicky či prostřednictvím emailu domluví s organizačním pracovníkem, jehož kontakt je uveden na webu organizace, konkrétní čas schůzky. Schůzka proběhne v prostorách organizace. Sociální pracovník v pohovoru s uživatelem/zákonným zástupcem/pečující osobou získá co nejvíce informací o uživateli samotném, jeho dovednostech, potřebě pomoci, zdravotním stavu, atd. Uživatel/zákonný zástupce/pečující osoba vyplní podrobný dotazník (popis zdravotního stavu, medikace, přidružené zdravotní potíže, úroveň samostatnosti a schopnosti sebeobsluhy, způsobu komunikace s uživatelem, rizikové faktory, popis možných afektovaných stavů a jejich zvládání). Sociální pracovník seznámí uživatele/zákonného zástupce/pečující osobu s průběhem služby, prostředím, programem i s výší a formou finanční úhrady za službu. Pokud se uživatel rozhodne využít služby, je s ním uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby ve smyslu ust. § 90 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v níž jsou stanoveny podmínky poskytování služby. Součástí služby je i formulář pro možnost výběru jídla (vlastní – kterou denně dopraví zákonný zástupce/pečující osoba na místo určení, nebo zajištěné organizací).

Průběh služby

Péče je komplexní v plném rozsahu. Součástí služby je ubytování, celodenní stravování, péče a podpora stran proškolených asistentů a odborných lektorů.

Zájemce o službu je seznámen s možnostmi podpory, cíli služby, posláním a základními zásadami odlehčovací služby. Současně je informován i o všech svých právech, povinnostech, možnostech podání stížnosti a úhradě za poskytnutou službu. Po sepsání smlouvy a vyplnění dotazníku a formuláře pro odběr stravy je domluveno datum, kdy bude služba uživateli poskytnuta. Sociální pracovník společně s uživatelem a zákonným zástupcem/pečující osobou vytvoří individuální plán dle aktuálního stavu uživatele a podmínek zajištění služby.

Ve stanovený den a čas převezme odborný pracovník spolu s asistentem od zákonného zástupce/pečující osoby uživatele ve vlastních prostorách Auticentra, o.p.s., Plzeňská 44, České Budějovice, uživatele ubytují a seznámí s prostředím.

V sobotu a v neděli probíhá program dle individuálního plánu uživatele (procházky venku, hra, návštěva bazénu, odpočinek, společenské aktivity, aktivizační činnosti a jin.), strava je poskytována 5x denně (v případě diabetické diety 6x denně). V neděli je uživatel předán svým zákonným zástupcům/pečujícím osobám nejpozději v 19 hod. Uživatel může podle svých požadavků specifikovaných ve smlouvě (specifická péče, špatná adaptace, problémové chování, zdravotní obtíže) využít jen část nabízeného odlehčovacího pobytu Auticentra.

Po celou dobu průběhu odlehčovací služby jsou uživatelům poskytovány úkony uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dle potřeby míry podpory daného uživatele.

Jednotlivé činnosti této služby

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – na základě dotazníku od uživatele/zákonného zástupce/pečující osoby poskytne asistent uživateli potřebnou míru podpory při zvládání jednotlivých úkonů.

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - na základě dotazníku od uživatele/zákonného zástupce/pečující osoby poskytne asistent uživateli potřebnou míru podpory při zvládání jednotlivých úkonů.

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – stravování je zajištěno odběrem ze zdravotnického zařízení. Jídlo bude z vývařovny přivezeno do výdejní kuchyňky, kde bude vydáno uživatelům. V průběhu odlehčovacího pobytu bude podávána snídaně, 2x denně svačina, oběd a večeře (případně druhá večeře dle diety). Pokud uživatel není schopen jíst poskytovanou stravu, má zákonný zástupce/pečující osoba možnost mu jídlo na celý den přinést ráno do prostor Auticentra, o.p.s., jídlo pak bude uživateli vydáváno v jednotlivých porcích 5x denně v potřebné teplotě, do doby vydání bude zchlazeno a uchováváno v lednici.

4. Poskytnutí ubytování v případě pobytové služby – ubytování je zajištěno ve vlastních prostorách Auticentra, o.p.s., Plzeňská 44, České Budějovice.

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – formou výletů po okolí, nakupování, návštěv kulturních a sportovních zařízení, využití cyklostezky podle aktuálního programu.

6. Sociálně terapeutické činnosti – přímá práce s uživatelem podle stanoveného individuálního plánu.

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – podle aktuálních potřeb zajistí sociální pracovník.

8. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – podle individuálního plánu uživatele, při plánování aktivity je vycházeno z vyplněných dotazníků, které jsou součástí smlouvy. Lze využít prostory přilehlé zahrady, dílny, herny, relaxačního koutku.

Zásady práce s uživatelem

Asistent a odborný pracovník vycházejí z individuálních potřeb a přání uživatele, jeho schopností, dovedností, včetně schopnosti komunikace. S uživatelem pracuje asistent pomocí strukturovaného učení (program TEACCH), vizualizace, alternativní a augmentativní komunikace a vhodné motivace.

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

Uživatel je dle svých schopností a úrovně komunikace zapojen do sestavování individuálního plánu a vyplňování podrobného dotazníku. V rámci užívání služby spolurozhoduje při výběru aktivit, trávení volného času a volby odměny.

Finanční spoluúčast uživatele na službě

Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, a vyhlášky č. 505/2006 Sb. poskytována za úplatu. Cena služby se řídí platným ceníkem Auticentra, o.p.s.

Technické a materiální zabezpečení služby

Služba je poskytována na adrese Plzeňská 44, České Budějovice. Kolem areálu se nachází zahrada a asfaltová plocha, celý areál je oplocen. Parkování je mimo areál.

Prostory služby se skládají ze vstupní chodby se šatními věšáky a lavicemi, centrální chodby se strukturovaným rozvrhem aktivit pro každého uživatele, herny, kuchyně s jídelnou, 4 odpočinkových místností, WC a koupelny.

Vybavení: matrace na spaní, úložné prostory, židle, stolky, v herně – hračky různé povahy a charakteru, didaktické pomůcky, stavebnice, pomůcky a hry pro trávení volného času, televize, radio, CD přehrávač, DVD, maják s klouzačkou, bazén s míčky.

Pro lepší orientaci uživatele jsou všechny místnosti vizuálně označeny na dveřích (fotka uživatele, fotka místnosti, fotka asistenta).